محیط انتقالی ویروس کرونا تولید شرکت دارواش

محیط انتقالی ویروس کرونا تولید شرکت دارواش #1محیط انتقالی ویروس کرونا تولید شرکت دارواش #2محیط انتقالی ویروس کرونا تولید شرکت دارواش #3محیط انتقالی ویروس کرونا تولید شرکت دارواش #4

شرکت دارواش تولید کننده محیط انتقالی ویروس کرونا بر اساس دستورالعمل CDC امریکا.حجم 3 سی سی محلول در لوله های فالکون 15سی سی استریل.تاریخ : 1399/3/19 | 542 بازدید