برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی گرگان 18-19تیر ماه98

برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی گرگان 18-19تیر ماه98 #1برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی گرگان 18-19تیر ماه98 #2برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی گرگان 18-19تیر ماه98 #3برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی گرگان 18-19تیر ماه98 #4برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی گرگان 18-19تیر ماه98 #5

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار سازمان بهداشت جهانی WHO net مدرس استاد کوپاهی 18 تیر 98

برگزاری دوره اموزشی کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی و پنل آنتی بیوتیکی مدرس استاد دکتر رهبر19 تیر 98تاریخ : 1398/7/29 | 404 بازدید