برگزاری سمینار آموزشی نرم افزار سازمان بهداشت جهانی WHO net.وپنل آنتی بیوتیکی در بخش میکروب شناسی یزد 13-14 امرداد98

برگزاری سمینار آموزشی نرم افزار سازمان بهداشت جهانی  WHO net.وپنل آنتی بیوتیکی در بخش میکروب شناسی یزد 13-14 امرداد98 #1

برگزاری سمینار اموزشی نرم افزار سازمان بهداشت جهانی WHO net و پنل انتی بیوتیکی مدرس استاد کوپاهی 13-14 امرداد 98تاریخ : 1398/7/29 | 538 بازدید