برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98

برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #1برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #2برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #3برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #4برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #5برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #6برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #7برگزاری سمینارآموزشی WHO net.و کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی اردبیل 5-6 شهریور ماه ماه98 #8

سمینار آموزشی نرم افزار سازمان بهداشت جهانی WHO net مدرس استاد کوپاهی 5 شهریور 98

سمینار آموزشی کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی و پنل انتی بیوتیکی مدرس استاد دکتر رهبر 6شهریور 98تاریخ : 1398/7/29 | 701 بازدید