نوکاردیا

نوکاردیا #2نوکاردیا #3نوکاردیا #4نوکاردیا #5

نوکاردیا به صورت رشته های بلند شاخه شاخه و باسیل های کوتاه در مایع نخاعی، خلط و چرک دیده می شوند. در نمونه های بافتی توده های متراکمی از رشته های در هم پیچیده تشکیل می دهند. این باکتری ها کپسول و اسپور و تحرک ندارند. در رنگ آمیزی گرم بصورت گرم مثبت دیده می شوند. نوکاردیا کاتالاز مثبت و هوازی می باشد. این باکتری ها در خاک حضور دارند و می توانند به شکل اسپور درهوا پراکنده شوند...تاریخ : 1395/6/9 | 1311 بازدید